پروژه ها

ليست پروژه هاي اجرايي شرکت


گزارش هاي مصور :

دانلود گزارش آب بند سازي و ايزولاسيون مجتمع تفريحي سرابله

دانلود گزارش آب بند سازي و ايزولاسيون روستاهاي استان کرمانشاه

دانلود گزارش مقاوم سازي مجتمع 720 واحدي مسکن مهر شهرستان پلدختر

رديف

نام پروژه

کارفرما

سال اجرا

1

آب بندي نماي ساختمان سرپرستي بانک مسکن

سرپرستي بانک مسکن ايلام

ارديبهشت86

2

فيلترگذاري و تأمين سيليس تصفيه خانه هندميني بدره

شرکت آب و فاضلاب روستايي استان ايلام

مرداد 86

3

آب بندي ساختمان‏مرکزي اداره راه وترابري استان ايلام

اداره راه و ترابري استان ايلام

بهمن 86

4

آب بندي مخزن 500 متر مکعبي شورابه

شرکت آب و فاضلاب روستايي استان ايلام

بهمن 86

5

آب بندي مخزن 300 متر مکعبي روستاي کل کل شهرستان ايوان

شرکت آب و فاضلاب روستايي استان ايلام

اسفند 86

6

ايزولاسيون مخزن پارک تفريحي چقاسبز

شهرداري ايلام

فروردين 86

7

مقاوم سازي مجتمع مسکن مهر توسط الياف FRP

شرکت ايلام نيک

زمستان 91


مخازن رفع نشت شده

رديف

روستا

کارفرما

1

شهرستان صحنه – روستاي بکتر

شرکت آب‏ و فاضلاب‏ روستايي استان کرمانشاه

2

شهرستان کنگاور – روستاي خليل آباد

شرکت آب‏ و فاضلاب‏ روستايي استان کرمانشاه

3

شهرستان کرمانشاه – روستاي فرامان

شرکت آب‏ و فاضلاب‏ روستايي استان کرمانشاه

4

شهرستان روانسر – روستاي ده ليلي

شرکت آب‏ و فاضلاب‏ روستايي استان کرمانشاه

5

شهرستان روانسر – روستاي شبانکاره

شرکت آب‏ و فاضلاب‏ روستايي استان کرمانشاه

6

شهرستان دالاهو – روستاي بيونيج

شرکت آب‏ و فاضلاب‏ روستايي استان کرمانشاه

7

شهرستان دالاهو – روستاي ويله (1)

شرکت آب‏ و فاضلاب‏ روستايي استان کرمانشاه

8

شهرستان دالاهو – روستاي ويله (2)

شرکت آب‏ و فاضلاب‏ روستايي استان کرمانشاه

9

شهرستان کرمانشاه – روستاي چغابلگ

شرکت آب‏ و فاضلاب‏ روستايي استان کرمانشاه

10

شهرستان سنقر – روستاي حبشي

شرکت آب‏ و فاضلاب‏ روستايي استان کرمانشاه

11

شهرستان پاوه – روستاي دره بيان

شرکت آب‏ و فاضلاب‏ روستايي استان کرمانشاه

12

شهرستان پاوه – روستاي ميرعبدلي (1)

شرکت آب‏ و فاضلاب‏ روستايي استان کرمانشاه

13

شهرستان پاوه – روستاي ميرعبدلي (2)

شرکت آب‏ و فاضلاب‏ روستايي استان کرمانشاه

14

شهرستان پاوه – روستاي بانه وره

شرکت آب‏ و فاضلاب‏ روستايي استان کرمانشاه

15

شهرستان جوانرود – روستاي کاني گل

شرکت آب‏ و فاضلاب‏ روستايي استان کرمانشاه

16

شهرستان جوانرود – روستاي گنداب بازان

شرکت آب‏ و فاضلاب‏ روستايي استان کرمانشاه

17

شهرستان جوانرود – روستاي بيوله

شرکت آب‏ و فاضلاب‏ روستايي استان کرمانشاه

18

شهرستان ثلاث – روستاي ميرآباد

شرکت آب‏ و فاضلاب‏ روستايي استان کرمانشاه

19

شهرستان گيلانغرب – روستاي باسکله

شرکت آب‏ و فاضلاب‏ روستايي استان کرمانشاه