شرکت رهجویان توسعه زاگرس - www.rtz.ir

توانمنديهاي اجرا
شرکت رهجویان توسعه زاگرس در زمینه اجرا در زمینه های زیر فعالیت دارد :
- آب بند سازی سازه های آبی شامل کانال ها ، استخرها ، سدهای بتنی و ...