واتر استاپ پي وي سي

واتراستاپ  

E.M.P.V.C WATERSTOP

واتر استاپ P.V.C   با هدف جلوگيري از نشت و عبور آب از درزهاي اجرايي و انبساطي و مقاطع قطع بتنريزي طراحي شده كه بسته به نوع مقطع مورد كاربرد و شدت فشار سيال شكل آن تغيير مي كند.

با استانداردهاي ذيل‌‌   مطابقت دارد :

ASTM D412-989, ASTM D2240-05

ASTM D570-98, ASTM D624

ASTM D638-03, ASTM D572-93

DIN 53504, ASTM D747-02

CRD-C573, CRD-C570, CRD-C572

ASTM D297, ASTM D746


خواص واثرات:

   انعطاف پذيري زياد

 تنوع سايز و اشكال ظاهري 

درگيري كافي با بتن

مقاومت كششي زياد در جهت طولي و عرضي

مقاوم در برابر محيط قليائي بتن

كارائي آن با عمر بتن برابري دارد

 

موارد كاربرد:‌‌

1- جلوگيري از عبور آب در درزهاي اجرائي و انبساطي.

2- سازههاي هيدروليكي .

3- رفع نشت سازه هاي پايين تر از سطح آبهاي زير زميني.

4 - انواع سازه هاي آبي بتني

 

انتخاب نوع و سايز

واتراستاپهاي ‌‌C.V.P در انواع تخت، حفره دار و كفي توليد  مي گردند . كه نوع تخت براي درزهاي اجرائي و قطع بتن(E)  و نوع حفره دار براي درزهاي انبساطي و ژوئنها(O)   و نوع كفي(F)  براي آب بندي درزهاي انبساطي و اجرايي كف سازه مورد استفاده قرارمي گيرند.

معمولاً عرض واتر استاپ با ضخامت مقطع نصب  ميبايست برابر باشد  و بسته به ارتفاع و حجم سيال و فشار وارده به مقاطع قرارگيري ، شكل ظاهري واتر استاپ مشخص خواهد شد كه براي ارتفاع هاي كم واتراستاپهاي با ضخامت كم و براي ارتفاع هاي زياد و فشار بالا واتراستاپهاي ضخيم و دو سر دمبلي استفاده مي گردند.

 

روش نصب :

واتراستاپ هاي تخت (E) در محل هاي پيش بيني شده قطع بتن مي بايست مورد استفاده قرار بگيرند كه نيمي از عرض آن در بتن قديم و نيمه ديگر در بتن جديد قرار خواهد گرفت .

واتر استاپ هاي حفره دار (O) در محل هاي پيش بيني شده درزهاي انبساط و ژوئن ها بايد به فرمي قرار بگيرند كه حفره واتراستاپ پس از بتن ريزي مقطع اول و دوم كاملا در محل درز قرار گرفته تا در زمان انبساط و انقباض سازه تنش هاي وارده را به خوبي كنترل نمايد.

براي ثابت نمودن واتراستاپ در مقاطع از گيرههاي واتراستاپ استفاده شود  و هرگز براي ثابتسازي نوار واتراستاپ آن  را سوراخ نفرمائيد زيرا به جهت تغيير تنش در محل سوراخ و فشار بتن هنگام عمليات بتن ريزي، واتراستاپ دچار پارگي مي گردد .

گيره واتراستاپ در هر متر طول واتراستاپ به تعداد حداقل 4 عدد و به صورت زيگزاگ به مقاطع بالا و پايين نوار متصل گردد و نهايتاً با استفاده از سيم آرماتوربندي، آرماتورها را به گيره ببنديم.

براي اتصال واتراستاپ ها به يكديگر از روش جوشكاري واتراستاپ با استفاده از دستگاه جوش و الكترودهاي ‌‌C.V.P و يا هويه واتراستاپ استفاده فرمائيد.    

(روش جوشكاري در لوح فشرده نمايش داده شده است)       

 

مشخصات فيزيكي وشيميائي

نوع:C.V.P 

رنگ : نارنجي

وزن مخصوص: 1.3 گرم بر سانتي متر مکعب

درصد ازدياد طول در جهت طولي:حداقل 375 %

مقاومت کششي در جهت طولي: 14 مگا پاسکال

درصد ازدياد طول در جهت عرضي: حداقل 370 %

مقاومت کششي در جهت عرضي: 13.5 مگا پاسکال

دماي ذوب: 380 درجه سانتي گراد

سختي: 70 Shore A

نقطه انجماد: 40- درجه سانتي گراد