توانمنديهاي اجرا
شرکت رهجويان توسعه زاگرس در زمينه اجرا در زمينه هاي زير فعاليت دارد :
- آب بند سازي سازه هاي آبي شامل کانال ها ، استخرها ، سدهاي بتني و ...